دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز


معرفی


img/daneshnameh_up/a/aa/thj.GIF

دانشکده علوم در سال 1342 تاسیس گردید. این دانشکده در ابتدا با پذیرش دانشجو در رشته های شیمی و فیزیک ، فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. به دنبال آن در سال تحصیلی 48-1347رشته زمین شناسی درمقطع کارشناسی و در سال 49-1348 رشته ریاضی در همان مقطع ، به آنها اضافه شد.همچنین رشته های دبیری فیزیک کاربردی، دبیری شیمی،دبیری زیست شناسی و دبیری ریاضی،علوم گیاهی و زیست شناسی جانوری از سال 1362دردانشکده علوم دایر گردید و از سال 1370 رشته شیمی از این دانشکده جدا و به صورت دانشکده ای مستقل به فعالیت پرداخت . در سال 1374 نیز دانشکده علوم به سه دانشکده مستقل با نام های:علوم طبیعی ، علوم ریاضی، فیزیک ، تفکیک شد.
هم اکنون دانشکده علوم طبیعی با سه گروه آموزشیِ زیر فعالیت می کند :
1- گروه آموزشی زمین شناسی
2- گروه آموزشی زیست شناسی گیاهی
3- گروه آموزشی زیست شناسی جانوری
سطوح تحصیلی

دانشکده علوم طبیعی با گروه های آموزشی زمین شناسی ، زیست شناسی گیاهی ، زیست شناسی جانوری در رشته ها و مقاطع زیر دانشجو می پذیرد :
کارشناسی : رشته های زمین شناسی ، زیست شناسی ، زیست شناسی عمومی ، زیست شناسی جانوری ، زیست شناسی گیاهی
کارشناسی ارشد : رشته های زمین شناسی اقتصادی ، پترولوژی ، زیست شناسی گیاهی
امکانات آزمایشگاهی

دانشکده علوم طبیعی دارای آزمایشگاه هایی به شرح زیر می باشد :
img/daneshnameh_up/6/6b/Ddfg.GIF

الف ) گروه زیست شناسی :
آزمایشگاه گیاه شناسی
آزمایشگاه ریخت زایی و اندام زایی
آزمایشگاه جلبک شناسی
آزمایشگاه اکولوژی
آزمایشگاه فیزیولوژی
آزمایشگاه بافت شناسی و جنین شناسی
آزمایشگاه بیوشیمی
آزمایشگاه سیستماتیک
آزمایشگاه رادیولوژی
آزمایشگاه جانورشناسی
آزمایشگاه سیستماتیک کارشناسی ارشد ( تاکسونومی )
آزمایشگاه ژنتیک
آزمایشگاه سیتولوژی
اتاق کشت بافت _ ابزاری
اتاق رایانه و مرکز پژوهش حیوانات آزمایشگاهی

ب ) گروه زمین شناسی :
آزمایشگاه سنگ شناسی
آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی
آزمایشگاه تکتونیک
آزمایشگاه کانی شناسی
آزمایشگاه فتوژئولوژی
آزمایشگاه ژئولوژی
آزمایشگاه دیرینه شناسی
آزمایشگاه رسوب و آبشناسی
آزمایشگاه زمین شناسی فیزیکی
آزمایشگاه ژئوشیمی
آزمایشگاه آبشناسی
کارگاه مقاطع میکروسکوپی
کارگاه سنگ بری


امکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه :
این کتابخانه همزمان با تشکیل دانشکده ادبیات و علوم انسانی تاسیس گردید. آمار کتب آن به شرح زیر می باشد :

زبان های خارجی فارسی
10753 13400 کتاب ( جلد )
198 عنوان به زبان های مختلف مجله ( عنوان )


موزه :
موزه های جانورشناسی و زمین شناسی با آثار مختلف علمی و نمونه های جالب و دیدنی در معرض دید عموم و استفاده محققین و دانشجویان علاقمند قرار می گیرد.

مرکز رایانه

تعداد بازدید ها: 18881