دامنه


دامنه یک اندازه گیری مطلق و غیر منفی از بزرگی نوسان یک موج میباشد. در دیاگرام ذیل،

img/daneshnameh_up/e/e9/Wave.png

فاصله y دامنه موج میباشد. گاهی این فاصله "اوج دامنه" نامیده میشود، برای متمایز نمودن آن از مفهوم دیگر، که بویژه در مهندسی برق استفاده میشود: ریشه دوم متوسط دامنه، که بصورت ریشه دوم متوسط مربع بیشترین فاصله عمودی نمودار از محور افقی تعریف میگردد.

روشهای معدودی برای تعریف رسمی دامنه وجود دارد:

  1. دامنه یک موج مقدار مطلق بزرگی تزاحم (اختلال) نقطه/جسم در بیشترین آشفتگی ایجاد شده توسط موج در یک دور آن میباشد

  1. دامنه مقدار مطلق بزرگی جابجائی موج از مقدار میانه آن است.
    بصورت معمول مقدار میانه نصف (جابجائی کمینه-جابجائی بیشینه) فرض میگردد.

  1. دامنه مقدار مطلق یک-نصفه از فاصله میانه (یا اختلاف) بین بیشینه و کمینه میباشد.

تعریف سوم اغلب برای موجهای "پیچیده" استفاده میشود. (چرا؟)

برای جواب به این سوال: باید مقایسه نمائیم که چگونه/چه موقعی این تعریفها جوابهای یکسان یا متفاوتی ارائه مینمایند، و در چه مواقعی باید از آنها استفاده نمائیم.

در معادله موج ساده: y = A sin(tk) + b ، متغیر A دامنه موج میباشد.

دامنه یک موج اندازه بزرگی ماکزیمم آشفتگی محیط انتشار موج در یک دور میباشد، و بستگی به نوع موج در مقیاس متناسب اندازه گیری میشود. برای مثال، برای امواج روی یک ریسمان دامنه آن بصورت فاصله «متر)، امواج صدا بصورت فشار «پاسگال) و امواج الکترو منیتیک بصورت دامنه فیلد الکتریکی «متر/ ولت) تعریف میشوند.دامنه موج میتواند ثابت بوده ( که در این حالت «موج پیوسته یا c.w. نامیده میشود) یا با زمان /یا موقعیت آن تغییر مینماید. شکل تغییرات دامنه پوشش موج نامیده میشود.مقایسه نمایید با: بسامد، تناوب، طول موج

نگاه کنید به: موج


تعداد بازدید ها: 47032