خواستگاری خدیجه از حضرت محمد - ص


همین که خدیجه ماجرای سفر تجاری حضرت محمد - ص - را از زبان غلام خود میسره شنید و شنید که خارق عادت های فراوان و کرامت های زیادی از محمد - ص - دیده اند و نیز با سوابقی از درست کاری و امانتداری و راستگویی که خود از حضرت محمد - ص - سراغ داشت، پیکی « نفیسه بنت مینة » به نزد پیامبر - ص - فرستاد و از او برای خویش خواستگاری کرد.

این خود گویای آن است که پیامبر - ص - بر خلاف آنچه برخی مشرکان می پنداشتند - به طمع اموال خدیجه با وی ازدواج نکرد بلکه خواستگاری از طرف خدیجه بود و پاکدامنی خدیجه نیز زمینه پذیرش ازدواج را در حضرت محمد - ص - ایجاد کرده بود

(*) امروزه نیز برخی نویسندگان و مورخان بر این گمان باطل هستند.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 15455