خدمات اسلام به ایران


خدمتی از سر اخلاص

تنها ایرانیان به اسلام خدمت نکردند و در پیشبرد آن نقش نداشتند بلکه اسلام نیز در عزت دادن به ایرانیان نقش بسزایی داشت. ایرانیان که از نظام طبقاتی در رنج بودند به زودی به اسلام گرایش پیدا کردند و نظام ارزشی اسلام را پذیرفتند. در ذیل به برخی از این خدمات می پردازیم. شرح مفصل این مباحث را می توان در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران جستجو کرد.

نسخه الکترونیک کتابهای شهید مطهریکارنامه اسلام در ایران
تصحیح نظام اخلاقی ایران
آزادی و تعلیم و تعلم زنان در ایران
ادیان ومذاهب زمان زرتشت
آیین زرتشت از نظر فقه اسلامی
ثنویت زرتشتی و بحث معبود
آتش و پرستش
نظام فکری جدید ارمغان اسلام ایرانیان
غلبه اسلام بر تعصبات

تعداد بازدید ها: 21571