حیه «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/2/25/sovarhieh.jpg


نام دیگر: مار

موقعیت: تمام کره آسمان

قابل رویت از: هر دو نیمکره زمین

اجرام درخشان: ام5 یک خوشه کروی و ام16 یک خوشه ستاره ای است.

گوناگون: یک صورت فلکی باستانی ؛ مار به دو صورت فلکی حوا پیچیده و دو قسمت شده است.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 11777