حدیثی در باب حکمت وجود امام


img/daneshnameh_up/a/a5/yaali3.gif
  • امام صادق فرمود: براستی زمین تهی نماند جز اینکه باید در او امامی باشد برای آنکه اگر مؤمنان چیزی افزودند (باحکام خدا) آنها را بحق بر گرداند اگر چیزی کاستند برای آنها تکمیل کند و رفع نقصان نمایند.

  • امام صادق فرمود: زمین همیشه نپاید جز آنکه برای خدا در آن حجتی است که حلال و حرام را به مردم بفهماند و مردم را به راه خدا بخواند.

  • امام صادق یا امام باقر علیهم‌السلام فرمود: براستی خدا زمین را بی امام نگذارد و اگر جز این باشد حق از باطل شناخته نشود.

  • امام صادق علیه السلام فرمود: خدا بزرگوارتر و والاتر است از اینکه زمین را بی امام عادلی وانهد.

  • امام صادق علیه السلام فرمود: زمین بی امام نماند مگر آنکه خدا بر مردم زمین یا بر بندگان خود خشم گیرد.

  • امام باقر علیه السلام فرمود: اگر بفرض محال امام یکساعت از زمین برداشته شود زمین بر اهل خود موج بر دارد چنانچه دریا با اهل خود موج بر می دارد.

حکمت وجود امام در زمین چهار چیز است:
1 -حفظ دین از تحریف و کم و زیاد در احکام و مقررات
2-تعلیم احکام و بیان حلال و حرام و دعوت مردم بسوی خدا
3-تمیز حق از باطل و فرق میان درست و نادرست
4-حفظ نظم و عدالت و دادگستری و اتمام حجت بر مخالفان بوجهی که کیفر آنان جائز باشد.

بنابراین اگر حجت در زمین نباشد در صورتی که این رکن از زندگی بشر حذف شود زمین خود به خود نابود می شود. و اگر امام در زمین نباشد فساد بر زمین عارض می شود.

راستی اگر هدایت نباشد زندگی به چه سویی جریان دارد!


منابع:
اصول کافی ، شیخ کلینی ، محمد باقر کمره ای،دارالکتب الاسلامیه، ت ن 1379 ، ص 332

تعداد بازدید ها: 22664