حاشیه دار


حاشیه دار
Margine


عضوی از گیاه است که دارای حاشیه ای به صورت مشخص می باشد. مانند برگ Euphorbia marginata که گیاهی زینتی است و برگ آن حاشیه سفید رنگ در کناره دارد بطوریکه کاملاً مشخص است.


تعداد بازدید ها: 7294