جبار «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/9/99/sovarjabar.jpg

شکارچی (جبار (Ori))

مقدمه

بین تمام صور فلکی ، شکارچی نورانی‌ترین آنهاست. این صورت فلکی شاید شناخته شده‌ترین و زیباترین صورت فلکی در آسمان است. هیچ یکی از صورتهای فلکی دیگر تا این حد شباهت به نامش ندارد. جبار شامل ستارگان فراوان است. ستاره‌های صورت فلکی جبار شباهت به شکارچی لاف زن دارد که از هزارها سال پیش در سراسر جهان شناخته شده است. زمان رسیدن به نصف النهار: 5 بهمن ماه ، مساحتش 594 درجه مربع می‌باشد.

رصد با چشم غیر مسلح

سه ستاره درخشان که کمربند شکارچی را تشکیل می‌دهند شکل برجسته‌ای است که در این صورت فلکی دیده می‌شود. طول این کمربند ْ3 است. در سمت راست شکارچی ستاره رابط الجوزا یا آلفا - شکارچی قرار گرفته است. بتا - شکارچی ستاره‌ای است به رنگ آبی مایل به سفید و پای شکارچی را تشکیل می‌دهد و انحنایی از ستارگان که تا صور فلکی گاو امتداد یافته است، پوست شیری را نشان می‌دهد که در دست شکارچی است.تصویر

رصد با دوربین دو چشمی

آلفا - شکارچی (ابط الجوزا) ستاره‌ای متغیر و قدر متوسط آن 1 است. این ستاره حدود 400 بار بزرگتر از خورشید و تقریبا 300 سال نوری از ما دور است. بتا - شکارچی (دم الجبار) 540 سال نوری با ما فاصله دارد و تقریبا 18000 بار درخشانتر از خورشید می‌باشد. در انتهای شمشیر آویخته بر کمر شکارچی سحابی بزرگ 42M را می‌توانید ببیند. این سحابی ، توده عظیمی از گازهای تابان است، 26 سال نوری قطر دارد و حدود 1600 سال نوری از ما دور است.

رصد با تلسکوپ

دلتا - شکارچی را مطالعه کنید. این تاره دو گانه بوده و قدر مؤلفه‌های آن 2 و 7 است. بتا - شکارچی (قدم الجبار) نیز دوگانه می‌باشد ولی به زحمت می‌توانید ستاره همراه آنرا بیابید، چون این ستاره کم نور به اندازه 7 قدر تاریکتر از قدم الجبار است. در سحابی بزرگ می‌توانید یک ذوزنقه از 4 ستاره نزدیک بهم ببینید. درخشندگی این توده گازی عمدتا توسط نور افشان چهار ستاره فوق است، اگر چه این سحابی با چشم غیر مسلح همانند ستاره‌ای متوسط دیده می‌شود، ولی عکسبرداری طولانی مدت نشان می‌دهد که وسعت ظاهری آن در آسمان بزرگتر از قرص ماه است.

مباحث مرتبط با عنوانتعداد بازدید ها: 30760