جاثی «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/2/23/sovarjasi.jpg


نام دیگر: هرکول

موقعیت: نیمه شمالی کره آسمان

قابل رویت از: هر دو نیمکره زمین

اجرام درخشان: ام13 یک خوشه کروی و درخشانترین ستاره این صورت فلکی است که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است . ام92 یک خوشه کروی کم نور است.

گوناگون: یک صورت فلکی باستانی ؛ یکی از کارهای هرکول کشتن یک شیر درنده بود. در اینجا هرکول زانو زده و در حال چرخاندن یک گرز است.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 11383