تیره پارونی شیا


شرح تیره پارونی شیا – تیره مازرون
Paronychiaceae


گیاهان این تیره عموماً علفی یکساله یا پایا دارای ساقه های غالباً خوابیده یا گسترده بر سطح زمین می باشند.
گلهائی منظم ، نر - ماده ، شامل کاسه و جام مرکب از قطعات 4 یا 5 تایی دارند. جام گل در عده زیادی از آنها شامل گلبرک های رشد نیافته و یا اصولاً فاقد آن است. پرچم هائی به تعداد 2 برابر گلبرگها دارند ولی از بین آنها فقط پرچم هایی که وضع متقابل با قطعات کاسه گل دارند. زایا می باشند.
تخمدان آنها یک خانه محتوی تخمک های خمیده و میوه آنها فندقه (ندرتاً پوشینه) است در فلور ایران به پیروی از سیستم رده بندی بواسیه ، وجود 12 جنس به نامهای Pteranthus – Herniaria – Polycarpeae – Polycarpon – Loeflingia – Sphaerocoma – Habrosia – Scleranthus – Paronychia – Comites – Gymnocarpos – Sclerocephalus در ایران جزء تیره Paronychiaceae ذکر شده که در غالب رده بندیها چهار جنس اول در تیره Caryophyllceae (تیره گل میخک) و بقیه جنسها در تیره Illecebraceae جای داده شده است.
تیره Paronychiaceae در فلورا ایرانیکا به صورت تیره فرعی از تیره گل میخک به نام Paronychiaceae مرکب از 10 جنس اول از گیاهان مذکور به انضمام Telephium ، Spergula و Spergularia وارد گردیده است.


تعداد بازدید ها: 7210