تیره ملاستوماسه


شرح تیره ملاستوماسه
Melastomaceae

گیاهان تیره ملاستوماسه فاقد کیسه های ترشح کننده و دارای بساکهایی هستند که با منافذ رأسی باز می شوند و از این لحاظ با تیره میرتاسه تفاوت دارند. این تیره یکی ازتیره های بزرگ گیاهی مناطق گرمسیری و استوایی است و حدود 3000 تا 4000 گونه دارد که تقریباً همه آنها در آمریکا می رویند. برخی از این گیاهان علفی بعضی از آنها چوبی هستند برگها بدون گوشوارک و معمولاً متقابل اند و در طرفین رگبرگ میانی و همچنین رگبرگهای ثانوی ، که در حاشیه پهنک انحنا حاصل کرده و موازی با لبه آن میشوند، پوشیده از کرک هستند. گلهای این گیاهان عموماً 5 پر یا 4 پر با نافه ای دیپلوستمون بوده و بساک آنها به وسیله یک منفذ رأسی ساده باز می شود تخمدان محتوی تخمکهای متعدد دارای 4 تا 14 خانه با تمکن محوری و موقعیتی کم و بیش پایه ای است که به میوه ای کپسول یا سته تبدیل می شود.
گیاهان این تیره فاقد دستگاه ترشح کننده ولی دارای آبکش درونی هستند. از این تیره هیچ گونه و نمونه ای در ایران نمی روید.


تعداد بازدید ها: 6551