تکنسین ثبت اسناد و املاکمعرفی

متصدیان این شغل انجام امور مقدماتی مربوط به اسناد لازم الاجراء مالکیت صنعتی ،دفاتر املاک ،املاک بازداشتی، ثبت شرکتهای تجاری و غیرتجاری را به عهده دارند .نمونه وظایف

  • توزیع اظهارنامه و پلاک کوبی املاکی که به ثبت عمومی گذارده می شود و تعیین شماره اصلی و فرعی و تنظیم دفتر اظهارنامه و انجام عملیات تحدید حدود ملک و عملیات تفکیک و تجمیع .
  • تهیه پیش نویس های بازداشت اموال منقول و غیرمنقول بدهکاران و دستور حراج اموال و کسر حقوق بدهکاران که در مؤسسات دولتی انجام وظیفه می نماید .
  • ثبت کیفیت و نوع و مشخصات کامل اموال غیرمنقول درکارت مخصوص حراج ـ تنظیم آگهی حراج و حضور درجلسات حراج و اعلان آخرین پیشنهاد خرید از طرف شرکت کنندگان .
  • ثبت مراتب بازداشت و رفع بازداشت املاک باستناد دادنامه صادره ازدادگاهها.
  • دریافت اوراق اجرائیه و اخطاریه از ادارات مرکزی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی حوزه تهران .
  • رسیدگی به تقاضای پلمپ دفاتر تجارتی که به وسیله شرکتها و تجارتخانه ها و بانکها به واحدهای ثبتی تسلیم می شود .
  • ثبت مفاد شرکت نامه در دفتر شرکت نامه و دفتر مدیران و ثبت تغییرات حاصله در شرکتهای داخلی و خارجی ذیل ثبت اولیه و تهیه گواهی ثبت شرکت نامه و تهیه پیش نویس تصدیق ثبت .
  • صدور گواهی لازم برای اخذ یا تمدید کارت بازرگانی و تنظیم اوراق مخصوص ابطال کارت بازرگانی .
  • رسیدگی به صورت جلسه های مجامع عمومی و مدارک مربوط به تغییرات و انتقالاتی که در شرکتهای داخلی یا خارجی حاصل می شود .


تعداد بازدید ها: 6635