تقسیم بندی کلی ولایتها


ولایت مثبت ؛ ولایت منفی


در قرآن سخن از ولاء، موالات، تولی صحبت زیاد به میان آمده اما آنچه که با تفکر و تدبر در این میان می توان دریافت این است که ولاء دو نوع دارد یک نوع ولای منفی و یک نوع دیگر ولای مثبت .

یعنی مسلمانان از یک طرف یک نوع ولا را نباید بپذیرند و ترک کنند و از طرفی هم ولاء دیگری را باید داشته باشند و به آن اهتمام ورزند. ولاء اثباتی در اسلام نیز خود بر دو قسم است .ولایت مؤمنین نسبت به یکدیگر در زمینه های امر به معروف و نهی از منکر و ...

این ولایت مختص پیامبر و اولیای معصومین است...

و ولاء خاص نیز خود اقسامی دارد مانند

یکی از معانی ولایت دوستی است، دوستی کسانی مانند...

ولایتی که اهل تسنن هم به آن اعتراف دارند!

رهبری جامعه اسلامی با چه کسی است؟ و چه کسی حق حکومت بر مسلمین را دارد؟

با بالاترین و والاترین نوع ولایت آشنا می شویم...

منابع:
ولاءها و ولایتها، مرتضی مطهری


تعداد بازدید ها: 13379