تضاد سطوح در عکاسیimg/daneshnameh_up/f/fc/collection037.gif

img/daneshnameh_up/b/b5/1jp005.jpg
تضاد سطوح
سطحهایی که مشخصه‌های متفاوتی دارند، همچون خطها می‌توانند تضادهایی را شکل دهند ( تضاد خطها در عکاسی ) ویژگیهای هر سطحی ( مثلث= فعالیت ، دایره= سکون، مربع= سنگینی ) به خصوص در تضادهای میان شکلهای هندسی و شکلهای آزاد برجستگی می‌یابند.
به گفته دقیق ، موضوع عکس پیشاپیش تضاد نخستینی را میان خود و قاب تصویر عرضه می‌دارد.
اما این تضاد تنها در هنگامی به روشنی پدیدار می‌شود که موضوع عکس با اهمیت باشد ( مثلا همین تکچهره بر روی زمینه خنثی ) .
img/daneshnameh_up/3/34/1jp005-1.jpg  img/daneshnameh_up/c/ca/1jp005-2.jpg img/daneshnameh_up/4/48/1jp005-3.jpg img/daneshnameh_up/4/4d/1jp005-4.jpg 


        خط اصلی و خط فرعی در عکاسی   خط مایل در عکاسی   خط عمودی در عکاسی   تضاد سطوح  


تعداد بازدید ها: 13297