ترونا


img/daneshnameh_up/0/0b/Trona.jpg
ترونا - آگرگات رشته ای متمایل به قهوه ای
ترونا (Trona)
Na3H (CO3) 2.H2O
سیستم تبلور
/کامل- مطابق با /100
نیمه صدفی - نامنظم
شکستگی
نیمه شفاف
نوع سختی
بلوری - آگرگاتهای رشته ای و متراکم - پوسته ای - قشری
اشکال ظاهری
فراوان ; دریاچه های شور ، تبت ، ایران ، سودان ، امریکا و غیره
. در اسید می جوشد محلول درآب
Na2O=41.14% CO2=38.94% H2O=19.92%
ترکیب شیمیایی
خاکستری - متمایل به زرد - سفید
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
دریاچه های شور
منشا تشکیل
منشوری کوتاه
شکل بلورها
.در مصر برای ساختمان مصرف می شود
محل پیدایش
.محلول درآب-دارای لومینسانس گاهی سفید و آبی
سایر مشخصات
.است (Natron) کلمه اختصاری یک اصطلاح از ریشه عربی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-2.52.17-


منبع

تعداد بازدید ها: 10765