ترس و اضطراب همگانی


امام صادق علیه السلام آیه « و لنبلونکم بشی من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین »؛ (بقره: 155) و قطعا شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاستی از اموال و جان ها و محصولات می آزماییم و شکیبایان را مژده ده را بر مؤمنان پیش از ظهور منطبق کرد و در تفسیر جمله: بشی من الخوف و الجوع
فرمود: آنان را به مقداری ترس از پادشاهان بنی فلان در آخر حکومتشان. . . گرفتار می کند.

در حدیث دیگری فرمود: ناچار پیش از ظهور سالی فرا خواهد رسید که مردم در آن گرسنه می شوند و ترس شدیدی از کشته شدن و کاستی در اموال و جان ها و محصولات آن ها را فرا می گیرد.
امام باقر علیه السلام: قائم علیه السلام قیام نمی کند مگر در زمانی که ترس شدید و اضطراب و درهم ریختگی و فتنه و بلا مردم را فرا می گیرد.
امام صادق علیه السلام: خداوند در دل شیعیان ما ترس حاکم می کند پس وقتی که قائم ما علیه السلام ظهور کند هر یک از آنان پر جرأت تر از شیر و برنده تر از نیزه می گردد.
امام باقر علیه السلام: ترس از دشمنانمان دل های شیعیان ما را فرا می گیرد.

منابع:
بحارالانوار 52/372حدیث 164
بحارالانوار 52/2202 حدیث 28
بحارالانوار 52/370حدیث 161
بحارالانوار 52/231 حدیث 96 - ص 348 حدیث 99
بحارالانوار 52/228 - 229 حدیث 93

مراجعه شود به:
احوال مردم در آخر الزمان


تعداد بازدید ها: 16186