تجلی ژن
این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


Gene Expression


ژن ها بهRNA رونویس می شوند و سپس این RNAها در اغلب نقاط به پروتئین ترجمه می شوند. در این مسیر مکانیسم های کنترلی نقش دارند. برای مثال بدون کنترل بیان ژن، یک سلول همه پروتئین هایی را که می تواند بسازد وبه مقدار زیاد و به طور مداوم تولید می کند و در یک موجود یوکاریوتی همه سلولها مشابه خواهند بود هر چند اکثر مکانیسم های کنترلی منفی هستند ( از رخ دادن رخداد جلوگیری می کنند ) برخی از آن می تواند مثبت باشد (‌برخی فعالیت ها برخی دیگر را فعال می کنند ) این فصل به مطالعه فرآیندهای کنترلی در پروکاریوت ها و فاژها می پردازد.
در فرآیندی که منجر به تولید یک پروتئین از روی توالی نوکلئوتیدی DNAمی شود محل های بسیاری برای اعمال اثر کنترلی وجود دارد. به طور کلی کنترل بیان ژن می تواند در سطوح رونویسی ترجمه و عمل پروتئین به وقوع بپیوندد. یکی از شناخته ترین مکانیسم های کنترلی، کنترل رونویسی است که در آن تولید mRNA بر حسب نیاز تنظیم می شود. mRNAهای E.coli در طبیعت طول عمر کمی دارند و تقریباً در طی دو دقیقه دستخوش تخریب آنزیمی می شوند. یک چرخه کامل ( تخریب و سنتز مجدد) mRNA سلولی به سرعت و به طور مداوم صورت می گیرد. این چرخه سریع که یک پیش نیاز برای کنترل رونویسی می باشد یک مشخصه اصلی تنظیم بیان ژن در یوکاریوت های می باشد.

the operon model


هیچ یک از پروتئین هایی که پروکاریوت ها می توانند تولید کنند در شرایط مختلف به مقدار یکسان مورد نیاز نیستند. برای مثال اگر فراورده نهایی یک سیر متابولیکی از قبل در درون سلول به مقدار کافی وجود داشته باشد بسیاری از آنزیم های آن مسیر در غلظت های تریپتوفان در محیط مواجه شود و یا به مقدار زیاد تریپتوفان تولید کند، سلول تولید تریپتوفان را متوقف می کند تا هنگامی که مجدداً به آن احتیاج پیدا کند.
یک سیستم قابل توقف یک سیستم آنزیمی است که می توان سنتز آنزیم ها را در آن متوقف کرد و تولید محصول نهایی هنگامی که دیگر به آن احتیاجی نیست متوقف می شود. سیستم های قابل توقف هنگامی که غلظت محصول نهایی مسیر آنابولیکی ( سنتزی ) آن ها در درون سلول بالا می رود متوقف می شوند.
از طرف دیگر برخی متابولیت ها نظیر لاکتوز، که سلول آن را برای تولید انرژی می شکند و به عنوان منبع کربن مصرف می شود ممکن است همیشه در محیط اطراف سلول نباشد، اگر یک متابولیت وجود نداشته باشد آنزیم های مورد نیاز برای شکستن ان دیگر مورد نیاز نیستند و سنتز این آنزیم ها کار بیهوده ای است. اگر سلول فقط هنگامی آنزیم هایی را برای تخریب یک منبع کربن ویژه تولید کند که این منبع کربن در محیط باشد این سیستم آنزیمی با نامinducible system( سیستم القا پذیر ). آنزیم های القا پذیر هنگامی ساخته می شوند که محیط دارای یک سو بسترا برای آن آنزیم ها باشد تا بوسیله آن آنزیم ها تجزیه شوند.
بیشترین مطالعات در بین سیستم های القاپذیر بر روی سیستم lac operon در E.coli معطوف بوده است از آن جا که کلمه operon به مکانیسم کنترل اشاره دارد ارائه تعریف برای آن را تا بعد از مطالعه مکانیسم آن به تعویق می اندازیم.

LAC OPERon
( سیستم القا پذیر)

متابولیسم لاکتوز


لاکتوز ( قند شیر، یک دی ساکارید ) یک گالاکتوزید است که می تواند به عنوان منبع انرژی و کربن توسط E.coliپس از شکسته شدن به گلوکز و گالاکتوز مصرف شود. آنزیمی که این عمل را انجام می دهد گالاکتوزیداز است
img/daneshnameh_up/1/11/mbio0057a.gif
a. آنزیم - گالاکتوزیداز لاکتوز را به گلوکز و گالاکتوز تبدیل می‌کند.
b. این آنزیم همچنین می تواند لاکتوز را به آلولاکتوز تبدیل نماید که به نوبه خود مهم است.
در E.coli نوع وحشی که در غیاب لاکتوز رشد می کنند میزان آنزیم گالاکتوزیداز بسیار کم است هر چند بیش از گذشت چند دقیقه از افزودن لاکتوز به محیط میزان این آنزیم در درون سلول باکتری قابل توجه است.
هنگامی که سنتز گالاکتوزیداز ( به طور مختصر باlac Z یا ژنz نمایش داده می شود ) القا شد سنتز دو آنزیم دیگر نیز القا می شود: گالاکتوزید پرمئاز ( به اختصار با lacY یا ژن y نشان داده می شود ) و گالاکتوزیداستیل ترانسفراز ( به اختصار با lacA یا ژن a نشان داده می شود ) پرمئاز در افزودن غلظت لاکتوز در درون سلول موثر است. عقیده بر این است که ترانسفراز سلول را از خطر تولید فراورده های سمی که حاصل عملگالاکتوزیداز برروی سایر گالاکتوزید هامی باشد محا فظت می کند. ترانسفراز با استیله کردن گالاکتوزید ها به جز لاکتوز از شکسته شدن آن ها توسط گالاکتوزیداز ممانعت به عمل می آورد.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0125.pdf
تعداد بازدید ها: 14599