بیسموتینیت


img/daneshnameh_up/4/40/Bismuthinite.jpg
بیسموتینیت - بلورهای منشوری (تا 20 میلیمتر) در سیدریت
بیسموتینیت (Bismuthinite)
Bi2S3
سیستم تبلور
رده بندی
کامل
نامنظم
(کدر(اپاک
نوع سختی
بلوری - اگرگاتهای شعاعی - ورقه ای - دانه ای
اشکال ظاهری
درشعله شمع ذوب میشود درقلیایی ها محلول است HNO3 گرم و دراسیدهای HCl
Bi=81.30% S=18.70%
خاکستری فولادی متمایل به زرد یا آبی
رنگ کانی
خاکستری ، درخشان
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
هیدروترمال - پگماتیتی - دگرگونی مجاورتی
منشا تشکیل
منشورهای طویل به طور عمودی و قائم شیاردار
شکل بلورها
کانسار بیسموت
محل پیدایش
سایر مشخصات
. نام آن از ترکیب شیمیایی اش گرفته شده است
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-26.87.2


منبع

تعداد بازدید ها: 9061