بیتونیت


بیتونیت (Bytownite)
{(Ca,Na(Al 1-2 Si 3-2 O8}
سیستم تبلورتری کلینیک
رده بندیسیلیکات
رخکامل - مطابق با سطح (010) و (001)
جلاشیشه ای - صدفی
شکستگینامنظم
شفافیتشفاف - نیمه کدر
نوع سختیترد
خاصیت مغناطیسیندارد
اشکال ظاهریبلوری - آگرگات دانه ای - توده ای
ژیزمانفراوان ; آلمان غربی ، فرانسه
ایسلند و کانادا
خواص شیمیاییرنگ شعله را سبز رنگ می کند
نامحلول در اسیدها
ترکیب شیمیاییآمیزش های مختلف آلبیت تا آنورتیت
رنگ کانیسیاه - خاکستری سیاه - آبی
مرواریدی - قرمز
رنگ اثر خط سیاه
تفاوت با کانی های مشابهسختی - چگالی - انحلال در اسیدها
اشعه ایکس - خواص نوری
واکنش های شیمیایی
تشابه کانی شناسیآمبلی گونیت - اسکاپولیت - ژهلنیت
میلیلیت - اورتوز - سانیدین - میکروکلین
پاراژنزمسکویت،بیوتیت،اورتوز،کوارتز
منشا تشکیلماگمایی - متئوریتی
شکل بلورهامنشوری کوتاه - پهن و کوتاه
وجه تسمیهدر اطراف منطقه بایتون در کانادا
کشف شده است

img/daneshnameh_up/b/bf/bytownite.jpg

منبع


تعداد بازدید ها: 10380