برگها


برگها • ترتیب قرار گرفتن
  • آیا به صورت متناوب ، متقابل یا فراهم است؟
  • آیا برگها به صورت گسترده بر روی سطح زمین (روزت) توسعه یافته است؟
 • وضعیت محل اتصال برگ به ساقه
  • آیا پهنک برگ دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ است (منظور پا یک برگ و دمبرگ است)؟
  • آیا غلاف قاعده برگ رشد کرده است؟
 • وضعیت تقسیمات پهنک برگ
  • آیا پهنک ساده است یا مرکب (منظور از مرکب دارای برگچه های مجزاست)؟
 • وضعیت گوشواره ها (استیپولها)
  • آیا گوشواره در قاعده دمبرگ وجود دارند، یعنی برگها دارای گوشواره (Stipulate) هستند؛ یا بدون گوشواره (exstipulate) می باشند؟

تعداد بازدید ها: 18214