بررسی اوضاع و شرایط سیاسی –اجتماعی حاکم بر ایران همزمان با تشکیل حکومت صفوی

ویژگی اول ;بررسی اوضاع و شرایط سیاسی – اجتماعی حاکم بر ایران همزمان با تشکیل حکومت صفوی

1.هرج و مرجها و حکومتهای محلی در گوشه و کنار ایران
2.وجود مدعیان مختلف سلطنتی و عدم حکومت متمرکز
3.حکومت محمد خان شیبانی سلطان ازبک در ماوراء النهر
4.هرج و مرجها و حکومتهای محلی در گوشه و کنار ایران
5.هرج و مرجها و حکومتهای محلی در گوشه و کنار ایران
4.خراسان تحت حکومت یکی از خانواده های تیموریان به نام بدیع الزمان میرزا
5.حکومت الوند بیک آق قویونلو در آذربایجان
6.عراق عجم تحت حکومت سلطان مراد آق قویونلو
7.کرمان تحت تسلط ابو الفتح بیک بایندر
8.سایر قسمتهای ایران هم مانند یزد – عراق عرب ، دیاربکر ، ارمنستان ، امراء دیگری حکومت می کردند ، که اگر چه از خاندان آق قویونلو بودند ولی دم از استقلال می زدند و از سران آق قویونلو که در آذربایجان بودند اطاعت نمی کردند

جمع بندی :

وضع عمومی ایران همزمان با پیدایش حکومت شاه اسماعیل بدین گونه بود . به این ترتیب به علت جدایی و وجود اختلاف بین این امراء و عدم وجود حکومت واحد وضع ایران آشفته و نابسامان بود و این اوضاع نا بسامان و آشفته کمک بزرگی کرد به شاه اسماعیل تا برعلیه این عوامل غالب آید و امپراطوری بزرگ تشکیل دهد
صفویه


فرهنگ

اقتصاد

مذهب

نیروی نظامی

تصوف

پادشاهان عهد صفوی:
شاه اسماعیل اول شاه طهماسب اول شاه اسماعیل دوم سلطان محمد خدابنده شاه عباس اول شاه صفی اول شاه عباس دوم شاه سلیمان شاه سلطان حسین شاه طهماسب دوم شاه عباس سومویژگی دوم ;گسترش وتوسعه قلمرو حکومتی

1-تسخیر آذربایجان و ممالک عراق عجم و فارس .
شاه اسماعیل پس از آنکه توانست در جنگ شرور الوند میرزا آق قویونلو را شکست داده و آذربایجان را تصرف کند به سمت عراق عجم و فارس و کرمان که در تصرف سلطان مراد بود حرکت کرد و طی چند نبرد توانست آنها را تصرف کند        .
2-فتح بغداد
شاه اسماعیل در سال 914 هجری بغداد را فتح نمود و حکومت آنجا را به خادم بیک خلیفه واگذار نمود        .
3-رویارویی با ازبکان
شاه اسماعیل در جنگ مرو بر ازبکان چیره شد و سپس هرات را نیز فتح نمود .       
4-پیامدهای ناشی از جنگ مرو و فتح هرات .
    الف : اولین نتیجه جنگ مرو توقف پیشرویهای غارتگرانه اوزبکان به داخل ایران   
    ب : ایجاد هراس و وحشت دائمی در دل سلاطین و خاندان ازبک       
    ج: رواج مذهب شیعه در شرق قلمرو حکومت صفویان       
    د : پیروزی شاه اسماعیل در جنگ مرو انعکاس احیا کننده استقلال ایران بود        .
5.توسعه قلمرو به سمت غرب و درگیری با عثمانیان
    الف : پایان یافتن عمر سلسله ذو القدر مرعش و البستان کشته شدن سران این سلسله        .
    ب : نبرد چالدران و شکست سپاه صفوی و پیامدهای ناشی از آن       
    ج : خارج شدن دیاربکر از قلمرو حکومت صفوی       
    د : از بین رفتن ایمان به شکست نا پذیری شاه اسماعیل در بین پیروانش        

جمع بندی :

وضع عمومی ایران همزمان با پیدایش حکومت شاه اسماعیل بدین گونه بود . به این ترتیب به علت جدایی و وجود اختلاف بین این امراء و عدم وجود حکومت واحد وضع ایران آشفته و نابسامان بود و این اوضاع نا بسامان و آشفته کمک بزرگی کرد به شاه اسماعیل تا برعلیه این عوامل غالب آید و امپراطوری بزرگ تشکیل دهد

تعداد بازدید ها: 9409