برازیلیانیت


img/daneshnameh_up/b/bc/Brazilianite.jpg
(برازیلیانت - بلور(20 میلیمتر
برازیلیانیت (Brazilianite)
(NaAl3)(OH)2 PO4)2
سیستم تبلور
ضعیف
نوع سختی
بلوری - آگرگات اسفرولیتیک
اشکال ظاهری
کمیاب ; برزیل ، امریکا و غیره
HF , H2SO4 محلول در
Na2O=8.56% Al2O3=42.25% P2O5=39.23% H2O=9.96%
سبز روشن - زرد سبز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
گماتیتی
منشا تشکیل
شکل بلورها
در صنایع شیمیائی
محل پیدایش
سایر مشخصات
. از کشور برزیل که اولین بار در آن کشور کشف شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-5.42.98-


منبع
تعداد بازدید ها: 8247