بحرالمیت ‹دریای مرده›


بحر المیت (دریای مرده)


img/daneshnameh_up/3/35/bahr.jpg
دریاچه نمک

آبهای بخار شده سطح ساحل و جزایر
دریای مرده را با نمک پوشش داده است.
بحرالمیت یا دریای مرده، پایین ترین گسترده آبی، ما بین اردن و فلسطین قرار گرفته است. این دریاچه توسط تعدادی رودخانه تغذیه می شود،اما هیچ رودخانه ای از آن خارج نمی گردد. آب روی سطح این دریاچه در هوای داغ کویر بخار می شود اما نمک موجود در آب باقی می ماند هر چند که هیچ ماهی نمی تواند در این محل زنده بماند اما باکتریها و جلبکها که قدرت مقاومت در مقابل نمک را دارند در این دریاچه یافت می شوند.

تعداد بازدید ها: 27314