بازی درصدی برای بازیکنان مسابقه ای در تنیس


بازی درصدی برای بازیکنان مسابقه ای

مبنای بازی درصدی

هدف اصلی بازی درصدی به حداقل رساندن اشتباهات غیر اجباری است . سه عامل مهم عبارتند از :
  • یکنواختی: حفظ توپ در گردش از زدن سرویس اول ، پاسخ سرویس ، اولین والی و غیره .
  • روحیه تهاجمی/حمله ای: استفاده از قویت رین و قابل تکیه ترین ضربه در هر فرصت ممکن .
  • دقت/کنترل: زدن توپ به مناطق خاص زمین.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

منبع:

تصویر


تعداد بازدید ها: 6237