ایزومر


ترکیبات مختلف که دارای فرمول مولکولی یکسان باشند ایزومر نامیده میشود.در زبان یونانی isosبه معنای مساوی و meros به معنی قسمت است.ایزومرها دارای تعدادمساوی ازاتمها ی یکسان هستند که به طرق مختلف به یکدیگر متصلند.ایزومرها ترکیباتی متفاوتند،زیرا ساختمانهای مولکولی متفاوتی دارند.به عنوان عنوان مثال میتوان دو ماده اتیل الکل و دی متیل اتر را نا م برد.که هر دو دارای فرمول مولکولی C2H6O میباشند.این اختلاف درساختمان مولکولی ،باعث اختلاف درخواص انهامیشود؛به همین علت اختلاف درخواص است که متوجه میشویم باترکیبات مختلفی موا جه هستیم.در بعضی از موارد اختلاف درساختمان وازاین رو اختلاف درخواص انقدر زیاد هست که ایزومرها رابه خانواده های شیمیایی متفاوت نسبت میدهند.ایزومری به دو قسمت هندسی وفضایی تقسیم می شود.


تعداد بازدید ها: 28197