اپوکارپیک


اپوکارپیک
apocarpique


مادگی چند برچه ای جدا از هم و آزاد.


تعداد بازدید ها: 7383