امام حسین علیه السلام و دستور سیراب کردن لشگریان دشمن


حضرت امام حسین علیه السلام در « ذوحسم » با لشگریان حر مواجه شد. امام که با کاروانش زودتر به انجا رسیده بود، دستور داد خیمه‌ها را در آن جا بر پا کردند. حر با لشگریانش که حدود هزار اسب سوار بودند، در گرمای طاقت فرسای ظهر در برابر حسین علیه السلام ایستاد.
امام و یارانش عمامه‌ها را بر سر و شمشیرها را به کمر بستند. اما پیش از اینکه نبردی در گیرد، امام علیه السلام که آثار تشنگی را در لشگر حر مشاهده فرمود، به اصحاب خود دستور داد:« این مردم و اسبان‌شان را آب بدهید و سیرابشان کنید.»

منابع:

  • ارشاد مفید، ج 2، ص 79.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 4201