امام جواد علیه السلام و معرفی امامان پس از خود


امام جواد علیه السلام فرمود:«پس از من فرزندم، هادی ،امام است. دستور او دستور من است، سخنش سخن من و پیروی از او پیروی از من است. پس از او فرزندش، حسن است که دستورش دستور پدرش، سخنش سخن پدرش و اطاعتش اطاعت پدرش است.»
سپس امام جواد علیه السلام سکوت کرد.
به امام عرض کردند:« امام پس از حسن کیست؟»
امام جواد علیه السلام با شنیدن این سخن به شدت گریست. آن گاه فرمود:«پس از حسن فرزندش، قائم بالحق منتظر، امام است.»


تعداد بازدید ها: 5182