اطلس دندانپزشکی
اطلس رنگی دندانپزشکی کلیه اطلاعات گرافیکی دهان و دندان را در اختیار شما دانش آموزان، معلمان، محققان و ... می‌گذارد، در توسعه و بهبود این سرویس با ما مشارکت کنید.


img/daneshnameh_up/5/55/Anatomi-dandan.jpg
ساختمان دندان
img/daneshnameh_up/e/ee/anatomical_periodental-baft.jpg
بیماریهای بافتهای نگهدارنده اطراف دندان
img/daneshnameh_up/2/2c/animation-oyob-dandani.gif
مشکلات رایج دهان و دندان
img/daneshnameh_up/d/dd/animation-portez-sabet.gif
پرکردن دندان
img/daneshnameh_up/e/ec/animation-porkardan.gif
پروتز ثابت دندان
img/daneshnameh_up/d/d3/anim-protez-2.gif
img/daneshnameh_up/a/a4/cosmetic-ortho.jpgimg/daneshnameh_up/7/7f/crown-baft_after.jpg
img/daneshnameh_up/b/b3/dental_braces1-fakk.jpg img/daneshnameh_up/a/a8/dental_braces2-fakk.jpg
img/daneshnameh_up/6/61/crown-baft_before.jpgimg/daneshnameh_up/6/68/endo113.jpg
img/daneshnameh_up/9/92/endo114.jpg img/daneshnameh_up/f/fd/endo115.jpg
img/daneshnameh_up/d/de/endo116.jpg img/daneshnameh_up/1/11/endo117.jpg
img/daneshnameh_up/e/e5/Hygiene-mesvak.jpg img/daneshnameh_up/d/da/Zzz.jpg
img/daneshnameh_up/c/cf/animation-spacing-1.gif img/daneshnameh_up/0/07/implant-1.jpg
img/daneshnameh_up/e/ec/animation-porkardan.gif img/daneshnameh_up/a/a2/implant-2.jpg
img/daneshnameh_up/8/81/implant-3.jpg img/daneshnameh_up/8/8b/jerm1.jpg
img/daneshnameh_up/e/e1/jerm2.jpg img/daneshnameh_up/3/3f/jerm3.jpg
img/daneshnameh_up/f/ff/m.dandan.kodakan.jpg img/daneshnameh_up/4/4a/maindent1.jpg


تعداد بازدید ها: 16061