اصل جدا شدناین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد.برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت و چگونگی صفحه‌آرایی مطالب آن آشنا شوید.


اصل جدا شدن

مندل فرض می کرد که هر گیاه 2 عامل تعیین کننده برای هر صفت دارد ( که امروزه ما آنها را ژن می نامیم ) فرم های مختلف یک ژن در جمعیت وجود دارند که الل نامیده می شوند. مثلاً یک هیپرید برای صفت طول گیاه، یک الل غالب برای طول زیاد و یک الل مغلوب برای کوتولگی دارد.برای نشان دادن فنوتیپ مغلوب، یک جفت الل مغلوب کوتولگی مورد نیاز است. فقط یکی از این 2 الل وارد گامت می شود و لقاح 2 گامت برای تشکیل زیگوت، برای همه صفت ها 2 دست الل را تضمین می کند. این که صفت مغلوب در نسل F2 مجدداً دیده می شود، نشان می دهد که این الل تحت تاثیر مخفی بودنش در نسل F1قرار نمی گیرد. این توضیح در مورد نحوه وراثت عوامل تعیین کننده صفات، ژن ها، ناشی از قانون اول مندل هستند؛ قانون جدا شدن. این قانون را می توان به طور خلاصه به صورت زیر نوشت؛ یک گامت، فقط 1 نسخه از 2 اللی را که والد دارد، خواهد داشت و در لقاح، ( هم جوش 2 گامت ) مجدداً تعداد الل ها به 2 نسخه می رسد. ما می توانیم این مطلب را با ترسیم مجدد شکل زیر نشان دهیم.
img/daneshnameh_up/1/17/bioM0016.gif

این بار برای نشان دادن الل ها از حروف استفاده خواهیم کرد. مندل از حروف بزرگ برای نشان دادن صفات غالب و از حروف کوچک برای نشان دادن صفات مغلوب استفاده می کرد. در اینجا ما از Tبرای اشاره به طول بلند و tبرای اشاره به طول کوتاه استفاده خواهیم کرد. از شکل 1 می توان فهمید که قانون مندل یکسان بودن همه F1 نسبت 3:1 F2 را کاملاً توجیه می کند. اجازه دهید تعدادی اصطلاح را تعریف کنیم:
img/daneshnameh_up/1/19/bioM0017.jpg

ژنوتیپ یک جاندار، ژنهایی که آن جاندار دارد را نشان می دهد. در شکل فوق، ژنوتیپ والد بلند،TT، و والد کوتاه ttاست. در حالی که ژنوتیپ هیپریدهای F1،Ttاست. فنوتیپ به ظاهر جاندار و صفتی که در ظاهر آن دیده می شود، اشاره دارد. برای مثال هم افراد خالص TT و هم هیپریدهای Tt، فنوتیپ قد بلند را دارند. در حالی که افراد خالص مغلوب، tt، فنوتیپ کوتولگی را خواهند داشت.
ژنوتیپ ها، به دو صورت کلی می توانند باشند؛ هموزیگوت ها ؛ افرادی که در آنها هر دو الل یکسان هستند ؛ aa,AAو هتروزیگوت ها به افرادی که دو الل متفاوت دارند یا همان هیپریدها به Aa. این دو اصطلاح آخر توسط William Batesonدر سال 1901 پیشنهاد شدند. کلمه ژن برای اولین بار توسط گیاه شناس دانمارکی، Wilhem Johnnsenدر 1909 استفاده شد. در صورتی که به شکل 1 نگاه کنید، می بینید که هموزیگوت هایTT فقط می توانند یک نوع گامت تولید کنند؛ گامت های T . به همین ترتیب هموزیگوت های TT فقط می توانند یک نوع گامت تولید کنند؛ گامت . در حالی که هتروزیگوت ها، افرادTt، نیز تنها یک نوع گامت t,T را تولید می کنند، افراد F1، که همگی هتروزیگوت هستند، هر دو نوع گامت را تولید می کنند و در هنگام به وجود آمدن F2، این دو نوع گامت به طور نرم با یکدیگر آمیزش می کنند تا هر 3 حالت ممکن،TT،ttوTt را به وجود آورند؛ شکل زیر این مطلب را نشان می دهد.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0015.pdfتعداد بازدید ها: 11070