اصل تشنج زدایی و صلح در ادیان


علی رغم کثرت ادیان و بهانه قرار گرفتن اختلافات دینی برای تشنج آفرینی ، نوعی همدلی و وحدت در میان ادیان وجود دارد ، ادیان و مذاهب بسیار بزرگی همچون اسلام و مسیحیت تحریف ناشده و یهودیت غیر صهیونی شده، به نحو اجماع در اصل مسأله تشنج زدایی با هم وحدت دارند.

امروزه تشنجات جهانی و بین المللی کم نیستند، تشنجاتی که عمدتا از ناحیه سلطه گران متکبر به وجود آمده است، لذا اگر انسانها در هر مسأله ای با هم اختلاف داشته باشند ، قطعا در این مسأله کلیدی و اساسی که باید تشنج زدایی بشود و بحرانهای محیطی حل شوند و تشنج از چهره جهان رخ بربندد، اختلاف ندارند.


تعداد بازدید ها: 7198