اصلاح امور نظامی توسط امیرکبیر
اصلاح وضع نظام لشکری و امور سپاهی کشور
امیرکبیر چون خود مدتها در آذربایجان در دستگاه عباس میرزا ولیعهد زیردست محمدخان زنگنه امیرنظام سمت لشکر نویسی و بعداً منشیگری نظام را داشت و با هیئتهای نظامی اعزامی از فرانسه و انگلستان از نزدیک آشنا شده بود تصمیم گرفته بود که باید اصول سازمانها و نوع تجهیزات ارتش ایران اصلاح شود. و با تجربیاتی که از این راه اندوخته بود، در دوران صدارت خود دست به اصلاحات نظامی زد. این اصلاحات عبارت بودند از:
1- برقرار کردن جیره و مواجب عین برای افسران و سربازان.
2- ایجاد کارخانه اسلحه سازی (قورخانه)
3- تهیه لباس اونیفورم به سبک نظام اتریش برای سربازان از پارچه وطنی محصول ایران.
4- سعی در تهذیب اخلاق و روحیه سربازان وضع و جلوگیری آنان از تجاوز بر تعدی به اموال مردم.
5- گروه بندی و رده بندی و مشخص ساختن صفوف ارتش به سبک نظام اروپائی.
6- تهیه و نشر رسالات و کتبی در فنون نظامی
7- بنای عمارت توپخانه در تهران و چندین سرباز خانه در خارج پایتخت
8- بنای پاسدارخانه ها و سربازخانه ها و استحکامات نظامی در شهرستانها و مراکز مهم سوق الجیشی.

اصلاحات امیرکبیر :
اصلاحات امیرکلیر را در امور کشوری و لشکری به چند دسته می توان تقسیم کرد:

1. امیرکبیر
2. اصلاح امور مالی
3. توسعه فرهنگ
4. توجه به امور و مسائل اقتصادی
5. اصلاحات امیرکبیر

برکناری و قتل امیرکبیر :
1. توطئه دربار علیه او
2. قتل امیرکبیرمنبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه
1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 11089