اصلاحات امین الدوله
1- امین الدوله در ایام کوتاه صدارت خود دست به کار اصلاحات زد و اجرای طرحهایی را که امیر کبیر و حاج میرزا حسین خان سپهسالار در این زمینه تهیه نموده بودند مورد توجه قرار داد.
2- روزنامه ها و جراید را زیاد کرد.
3- به تأسیس مدارس پرداخت.
4- برای پیشرفت علوم و معارف انجمنی تأسیس نمود.
5- چون اوضاع مالی کشور سخت پریشان و آشفته بود و خزانه حتی برای پرداخت مخارج اندرون شاه پولی نداشت وهر چه بود به جیب مفتخوران و اطرافیان و نوکران متعدد مظفرالدین شاه می رفت امین الدوله درصدد ادارة منظم مالیه و گمرک خزانه برآمد.
6- او برای تنظیم امور مالیه و جلوگیری از تقلبات و دزدیهای مستوفیان و مأمورین مالی، عده ای مستشار خارجی استخدام کرد. از آنجمله سه تن بلژیکی را که مشهورترایشان نوز بود.
7- امین الدوله برای نظم گمرک و ضرابخانه پستخانه این مستثاران را به ایران آورد. اگر چه نوز بعدها از حدود اختیارات خود خارج شد و در راه استفاده شخصی و خدمت به اجانب افتاد لیکن اساس گمرک و پستخانه امروزی ایران را باید حاصل دست آورد امین الدوله مستثاران بلژیکی که او آورد دانست.
8- اقدامات امین الدوله برای تعیین میزان دخل و خرج مملکتی و تنظیم بودجه و جلوگیری از رشوه و مفتخواری و تأسیس عدلیه، مخصوصاً محدود ساختن مواجب و مستمریان اطرافیان شاه موجب تحریک دشمنی ایشان شد. و اعوان امین السلطان هم که برای برگشتن او دست و پا می کردند آتش را دامن می زدند، تا آنکه در سال 1316 امین الدوله را از کارها برکنار نموده و امین السلطان دوباره به صدارت رسید.منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 9857