اسلام
اسلام راهی است نمایان و روشن. راهی به زندگی و کمال. عقیده ای که جهان هستی را می شناساند و موقعیت انسان را در این پهنه وسیع مشخص می سازد و هدف اصلی آفرینش او را بیان می کند و برنامه ای که کلیه سازمانها و تشکیلات زندگی ساز را که از آن عقیده سرچشمه گرفته و بدان متکی است شرح می دهد و طرز فکر اسلامی را به صورت واقعیتی مجسم در زندگی بشر جلوه گر می سازد، مانند:


  • سازمان اخلاقی یعنی ریشه های اخلاق و پایه های اساسی و نیروهای نگاه دارنده آن در اجتماع.
  • تشکیلات سیاسی و شکل حکومت و خصوصیات آن.
  • نظام اجتماعی و هر آنچه در نگاه داری و بقای آن موثر است.
  • نظام اقتصادی و فلسفی و تشکیلات آن.
  • حقوق بین الملل و همبستگی جهانی.

ما معتقدیم که سرانجام بشریت فرمانبر اسلام خواهد شد و جهان در آینده قلمرو اسلام خواهد گشت. می گوییم راه زندگی، زیرا کلیه لوازم یک زندگی اجتماعی سعادتمندانه به صورت مقرراتی متین و محکم، و پیوسته و غیر قابل انفکاک، در برنامه ی آن گنجانیده شده و موجود است. و همین مقررات است که زوایای مختلف زندگی بشر را اداره می کند و به نیازهای گوناگون وی پاسخ می دهند و نیروهای انسانی او را در راههای صحیح و ضروری صرف می کند.

آنان که با اندکی دقت به مقررات اسلامی بنگرند به آسانی درک می کنند که اسلام برنامه زندگی است، بنابراین کسانی که کوشش می کنند این آیین را در لباس یک اعتقاد درونی و بی ارتباط به جهان موقعیت یا به صورت یک سلسله تظاهرات و تشریفات خاص به مردم بشناسانند، کوششی بیهوده و بی ثمر انجام می دهند و مقررات اسلامی خود جوابگوی آنان است.
تعداد بازدید ها: 121042