استفانیت


img/daneshnameh_up/1/13/Stephanite.jpg
استفانیت - بلورهای ستونی کوتاه
.تا 4میلیمتر که روی کوارتز قرار دارند
استفانیت (Stephanite)
Ag5SbS4
سیستم تبلور
ناقص
فلزی - مات
صدفی - نامساوی
(کدر(اپاک
شکننده
نوع سختی
بلوری - تجمع دانه ای - توده ای
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; آلمان شرقی و غربی ، چک و اسلواکی،ایتالیا،امریکا،مکزیک وغیره
با شعله ذوب میشود.دراسیدنیتریک گرم حل میشود.با آب تمیز میگردد
Ag=68.33% Sb=15.42% As,Fe,Cu
ترکیب شیمیایی
سیاه
رنگ کانی
سیاه براق
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
منشورهای کوتاه - پهن و ضخیم
شکل بلورها
کانسار نقره
محل پیدایش
با آب تمیز میگرددواز نور محفوظ بماند-کانیهای مشابه پلی بازیت و آکانتیت که از نظر فرم بلورها،سختی و چگالی قابل تفکیک است
سایر مشخصات
.مشتق شده استA.Stephan ازنام مدیر معادن اتریش
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ2.56.26.3


منبع
تعداد بازدید ها: 9307