اسامی ستارگان


تصویر

تصویر
معادل فارسی
توضیح
معادل لاتین
آئرولیت شهابسنگی با آلیاژی مرکب از آلومینیوم ، مس و منگنز که تقریبا 86 درصد آن را آلومینیوم تشکیل می‌دهد.
aerolite
آرکتوروسسمارک رامح
Arcturus
img/daneshnameh_up/8/8c/Comet_Arend-Roland.jpgآرند – رولاندنام ستاره‌ای دنباله دار
Arend-Roland
آلفا اولین حذف الفبای یونانی
Alpha;α
آلفا – الدبران بزبان
Alpha-Aurigae;α-Aur
img/daneshnameh_up/3/38/starLeo.jpgآلفا – اسد قلب اسد
Alpha-Leonis;α-Leo
آلفا اکلیل شمالی ، نیر الفکة ستاره‌ای با قدر ظاهری 3/2 واقع در صورت فلکی "اکلیل شمالی"
Alpha-Coronae Borealis‘Margarite;α-CrB
آلفا- امرأة المسلسله ، سرة القدس ستاره قدر دوم در صورت فلکی امرأة المسلسله (زن زنجیری) ، با حدود 250 سال نوری فاصله از منظومه خورشیدی.
Alpha - Andromeda ; α-And
آلفا برساووش جنب برساووش ، مرفق الپریا درخشانترین ستاره صورت فلکی "برساووش" با قدر 9/2
Alpha - persi,Marfak,α-per
آلفا – تازی‌ها ستاره‌ای دو گانه به رنگهای زرد و بنفش و قدرهای 9/2 و 4/5 واقع در صورت فلکی تازی‌ها.
Alpha-Canes Venaticorumi ; α-CVn
آلفا – تنین ، آلفا – اژدها ، شعبان ، ذیخ ستاره‌ای با قدر 5/3 واقع در صورت فلکی "تنین (اژدها)" نزدیک پنج هزار سال پیش این ستاره ، ستاره قطبی نیمکره شمالی آسمان بوده است.
Alpha-Draconis,Thuban ; α-Dra
آلفا- نور ، الدبران ، دبران ، چشم گاو ستاره‌ای با قدر ظاهری 1/1 واقع در صورت فلکی "ثور (گاو)" که در حدود 70 سال نوری از منظومه خورشیدی فاصله دارد.
Alpha-Tauri,Aldebaran ; α-Tau
آلفا- جاثی ، آلفا – زانو زده ، آلفا- بر زانو نشسته ، راش الجاثی ستاره‌ای دو گانه به رنگهای قرمز و سبز با قدرهای 5/3 و 4/5 با جدایی״5 واقع در صورت فلکی "جاثی (زانو زده)"
Alpha-Tauri Aldebaran;α-Her
آلفا – جدی ستاره‌ای به ظاهر دو گانه با جدایی 6 دقیقه و واقع در صورت فلکی "جدی (بزغاله)"
Alpha-Capricorni ; α-Cap
آلفا – جوزا ، آلفا – دو پیکر ، کاستور رأس المقدم ستاره‌ای چند گانه واقع در صورت فلکی "جوزا (دو پیکر ) با قدر متوسط 6/1 و حدود 45 سال نوری فاصله از منظومه خورشیدی ، زمان تناوب مؤلفه‌های این ستاره 380 سال است.
Alpha-Geminorum Castor , α-Gem
آلفا – حمال - سهیل
Alpha-Carinace , α-Car
آلفا – حمل ، رأس الحمل ناطح ستاره‌ای دو گانه با قدر ظاهری 2/2 و جدانی ً8 ، واقع در صورت فلکی "حمل (بره)"
Alpha-Arietis , Hamal , α-Ari
آلفا – حوت ستاره ای دو گانه با قدرهای 4/5 و جدائی ً3 ، واقع در صورت فلکی "حوت (ماهی)".
Alpha-Piscium ; α-pis
آلفا – حوت جنوبی - فم الحوت
Alpha-Piscis Australis , α-PsA
آلفا – خرس کوچک جدی
Alpha-Ursa Minoris ; α-UMi
آلفا – دب اصغر جدی
Alpha-Ursa Minoris ; α-UMi
آلفا – دب اکبرآلفا – خرس بزرگ ، دبه ؛ درخشانترین ستاره صورت فلکی (دب اکبر خرس بزرگ)" با قدر 2.
Alpha-Ursa Majoris ; α-UMa
آلفا - دجاجه دمچه قو ، ردف ، ذنب الدجاجه ؛ درخشانترین ستاره صورت فلکی در دجاجه (قو) با قدر ظاهری 3/1 ، که "راه کهکشان" یا "راه شیری" از کنار آن می‌گذرد.
Alpha-Cygni,Deneb ; α-Cyg
آلفا – ذات الکرسی ، صدر ستاره‌ای دو گانه با قدرهای 2 و 9 و جدائی َ1 واقع در صورت فلکی "ذات الکرسی (خداوند اورنگ)" که حدود 200 سال نوری از منظومه خورشیدی فاصله دارد.
Alpha-Cassiopeiae , Schedar , α-Cas
آلفا – سرطان ، آلفا – خرچنگ درخشانترین ستاره صورت فلکی "سرطان (خرچنگ)" که در مجاورت آن خوشه برون کهکشانی 67M (2682- NGC) – قدیمی ترین خوشه ستاره‌ای مطالعه شده – مشاهده می‌شود.
Alpha-Cacri ; α-Cnc
آلفا- سگ بزرگ شعرای یمانی
Alpha-Canis Majoris ; α-CMa
آلفا – سگ کوچک شعرای شامی
Alpha-Canis Majoris ; α-CMi
آلفا – سنبله ، آلفا – خوشه، سماک اعزل ستاره ای سفید رنگ واقع در صورت فلکی "سنبله (خوشه)" با قدر ظاهری 2/1 و درخشش واقعی 1000 برابر خورشید که در فاصله 150 سال نوری منظومه خورشیدی قرار دارد.
Alpha-Virginis , Spica , α-Vir
آلفا – شجاع - فرد
Alpha-Hydr: α-Hya
img/daneshnameh_up/b/b3/ori.gifآلفا – شکارچی آلفا – جبار ، ابط الجوزاء ، یدالجوزاء – منکب الجبار، یدالجوزاء الیمنی ، تبلجیوس ستاره‌ای متغیر واقع در صورت فلکی در شکارچی (جبار) " با قدر متوسط 1 و درخشش واقعی 400 برابر خورشید که در فاصله 300 سال نوری منظومه خورشیدی قرار دارد.
Alpha-Orionis,Betelgeuse , α-Ori
آلفا- شلیاق ، نسر واقع درخشانترین ستاره بعد از "شعرای یمانی " ستاره‌ای آبی رنگ با قدر 1/0 واقع در صورت فلکی "شلیاق (چنگ رومی)".
Alpha-Lyrae,Vega,α-Lyr
آلفا – صلیب ستاره واقع در صورت فلکی "صلیب جنوبی" با قدر ظاهری 1/1
Alpha-Crucis,Acrux,α-Cru
آلفا – عقرب قلب العقرب
Alpha-Scoripic , α-Sco
آلفا – عواسماک رامح
Alpha-Bootis , α-Boo
آلفا – فرس متن الفرس ، مرکب الفرس، مرکب ، آلفا اسب ستاره ای با قدر ظاهری 6/2 ، درخشش حقیقی 67 برابر خورشید و 100 سال نوری ، فاصله از منظومه خورشیدی ، واقع در صورت فلکی "فرس اعظم".
Alpha-Pegasi , Markab,α-Peg
آلفا – قنطورس ، رحل قنطورس ستاره‌ای واقع در صورت فلکی "قنطورس" که در نیمکره جنوبی آسمان قرار دارد و در نواحی شمال آسیا سراسر اروپا و آمریکای شمالی قابل مشاهده نیست. این ستاره با 3/4 سال نوری فاصله از منظومه خورشیدی نزدیکترین ستاره همسایه خورشید است، "آلفا قنطورس" در واقع از سه ستاره تشکیل شده است.
Alpha-Centauri , Rigil Kentarus,α-Cen
آلفا- کلب اصغر شعرای شامی
Alpha-Canis Minoris ; α-CMi
آلفا – کلب اکبر شعرای یمانی
Alpha-Canis Majoris , α-Boo
آلفا – گاوران سماک رامح
Alpha-Bootis , α-Boo
آلفا – میزانستاره ای دو گانه با قدرهای 9/2 و 6 واقع در صورت فلکی "میزان (ترازو)"
Alpha-Librae , Zubenelgenubi , Kiffa Australis ; α-lib
آلفا – نهر آخر النهر
Alpha - Eridarie,α-Eri
img/daneshnameh_up/8/8e/uks030_72.jpgابر غولشبه ستاره‌هایی که جرمشان صدها برابر جرم خورشید است. چنین اجرامی احتمالا هسته کهکشانهای ابتدایی را تشکیل می‌دهند و پس از میلیونها سال ، کهکشانهای رادیویی بدل می‌گردند. ابرغولها معمولا به رنگهای زرد ، قرمز ، سفید و یا آبی هستند.
super giant
ابر نواختر ، سوپرنواهنگامی که مسیر واکنشهای گرما - هسته‌ای ستاره‌ای تغییر یابد، انفجار عظیمی در آن رخ خواهد داد که ضمن آن بخش عمده مواد موجود در ستاره به فضای بین ستاره‌ای پرتاب شده و طی چند روز انرژی عظیمی برابر هزار میلیون سال تشعشع مداوم خورشید آزاد می‌کند، در این حالت درخشش ظاهری ستاره به تنهایی برابر یک کهکشان می‌گردد، بطوری که حتی در روز روشن نیز قابل مشاهده خواهد بود. ابر نواختر صورت فلکی "امرأة المسلسله (زن زنجیری)" تازه‌ترین ابر نواختر 350 سال اخیر است، برخی از اخترشناسان معتقدند که اتمهای پراکنده شده در اطراف انفجارهای ابر نواختری ، به عنوان مواد خام ، در شکل گیری "ستارگان نسل دوم" به کار می‌روند. خورشید از جمله ستارگان نسل دوم است.
super nova
ابرهای بازتابندههرگاه ابرهای احاطه کننده یک ستاره سرد در غیاب حرارت مرکزی ستاره برانگیخته نشوند، نوری از خود گسیل نخواهند نمود، بلکه تنها نور ستاره را باز می‌تابانند.
reflection nebulas
ابری برون کهکشانیمجموعه‌ای بسیار عظیم از ستارگان ، همانند "راه شیری" که در فواصل بسیار دوری از کهکشان ما قرار دارند و از آنجائی که برخی از آنها بی شباهت به ابری (سحابی) نیستند، به همان نام خوانده شده‌اند.
extragalactic nebula
ابری تشعش ابری (سحابی) که ستاره‌ای بسیار گرم (فوق سوزان) را احاطه کرده است. در چنین حالتی پرتوهای فرابنفش (ماورابنفش) ستاره ، اتمهای ئیدروژن و اکسیژن موجود در سحابی را برانگیخته نموده و موجب گسیل نور از آنها می‌شوند. طیف چنین ابرهایی دارای خطوط نشری است.
emission nebula
ابری ستاره‌ای توده‌هایی سحابی مانند که در حقیقت انبوهه‌ای از خوشه‌های ستاره‌ای هستند، مانند ابر ستاره‌ای منطقه "قوس" و "مغرب".
Star nebula, star cloud
اپسیلون پنجمین حرف الفبای یونانی
Epsilon , 4
اپسیلون یکی از هفت ستاره اصلی صورت فلکی دب اکبر (خرس بزرگ)
Epsilon - Ursa Majoris , Aliot , 4- UMa
اپسیلون – شجاع ستاره‌ای دهگانه با قدرهای 8/3 و 5 و جدایی 3/0 به رنگهای زرد و آبی ، واقع در صورت فلکی "شجاع (مار باریک)"
Epsilon – Hydrae ;4 Hya
img/daneshnameh_up/5/5a/sao67315.jpgاپسیلون – شلیاق ستاره‌ای چهار گانه واقع در صورت فلکی "شلیاق (چنگ رومی)" که هر جفت ستاره آن دارای قدرهای 5 و 6 است.
Epsilon - Lyrae , 4 Lyr
اپسیلون – فرس ستاره‌ای دو گانه با قدرهای 2و8 و جدایی 5/2 ، واقع در صورت فلکی "خرس اعظم (اسب)"
Epsilon- Pegasi , 4- Peg
اپسیلون – گاوران ستاره‌ای دو گانه با قدرهای 7/2 و 1/5 و جدایی 3 به رنگهای نارنجی و سبز ، واقع در ورت فلکی "گاوران (عواء)" که حدود 180 سال نوری از منظومه خورشیدی فاصله دارد.
Epsilon- Bootis , Lzar , 4- Boo
اتا هفتمین حرف الفبای یونانی
Eta-η
اتا- برساووش ستاره‌ای دو گانه با قدرهای 9/3 و 5/8 و جدایی 28 واقع در صورت فلکی "برساووش".
Eta-Persi , η-per
اتا – ذات الکرسی ستاره‌ای دو گانه با قدرهای 7/3 و 4/7 و جدایی 9 به رنگهای زرد و ارغوانی ، واقع در صورت فلکی "ذات الکرسی" که در سال 1789 م. توسط "ویلیام هرشل" کشف شده است.
Eta - Cassiopeiae , η-Cas
اتا - عقاب ستاره‌ای متغیر با قدر متوسط 4 واقع در صورت فلکی "عقاب" این ستاره متغیری قیفاووسی با زمان تناوب 7 روز است.
Eta- Aquilae , η - Aql
اترما ستاره‌ای دنباله دار که همه ساله با زمین دیدار دارد و نخستین بار توسط اخترشناس غیر حرفه ای ، خانم "لیس اترما" مشاهده شده است.
Oterma
img/daneshnameh_up/0/0e/omega_centauri.jpgامگا - قنطورس نزدیکترین خوشه ستاره‌ای به منظومه خورشیدی واقع در صورت فلکی "قنطورس" این خوشه با چشم غیر مسلح به صورت یک ستاره دیده می‌شود.
Omega - Centauri , W- Cen
img/daneshnameh_up/8/88/encke.jpgانکه ستاره‌ای دنباله دار که رفته رفته جرم خود را از دست می‌دهد و در زمانی نه چندان دور ، کاملا از بین می‌رود. این دنباله دار با زمان تناوب 3/3 سال ، عنصر خانواده دنباله دارهای مشتری است و نام "یوهان انکه" اخترشناس آلمانی بر روی آن گذارده شده است.
Encke
ایکیا - سکی ستاره‌ای دنباله‌دار که در سال 1965 م. توسط دو اخترشناس نوجوان و غیر حرفه‌ای ژاپنی به نامهای "ایکیا" و "سکی" کشف شده است.
Ikeya- Seki
بتا - اسد ، ذئب الاسد ، صرفه ، قطب الاسدستاره‌ای با قدر 2/2 واقع در صورت فلکی "اسد (شیر)".
Beta – Leoinis , β-Leo
بتا - امرأة المسلسلة ، بطن الحوت ، رشاء ، جنب المسلسلهستاره‌ای با قدر 4/2 واقع "امرأة المسلسله (زن زنجیری)".
Beta- Andromeda , Merch , β-and
بتا – ثور ستاره ای سفید رنگ واقع در صورت فلکی "ثور (گاو) که در حدود 200 سال نوری از منظومه خورشیدی فاصله دارد.
Beta- Tauri , β- mTau
بتا - جوزاء ، رأس التوام المؤخر ، پوکولس ستاره‌ای زرد رنگ واقع در صورت فلکی "جوزا (دوپیکر)" با قدر 2/1 و 40 سال نوری فاصله از منظومه خورشیدی.
Beta - Germinorum , Pollux , β - Gem
بتا – حمل ، شرطین ستاره‌ای واقع در صورت فلکی "حمل (بره)" با قدر 3 و حدود 35 سال نوری فاصله از منظومه خورشیدی.
Beta- Arietis , Sheratans , β- Ari
بتا - دب اکبر ، مراقستاره یا با قدر ظاهری 4/2 واقع در صورت فلکی "دب اکبر" (خرس بزرگ).
Beta - Ursa Majoris , Mizar , Buma
بتا – دجاجه ستاره ای دو گانه – اقع در صورت فلکی "دجاجه (طیب شمالی)" به رنگهای طلایی و آبی در قدرهای 3 و 5 با جدایی 34.
Beta – Cygni , β- Cyg
بتا – شکارچی ، بتا – جبار رجل الجباره قدم الجبار ستاره‌ای دو گانه واقعه در صورت فلکی "جبار (شکارچی)" با درخشش واقعی18000 برابر خورشید و 540 سال نوری فاصله از منظومه خورشیدی.
Beta - Orionis, Rige , β- Ori
بتا – شلیاق ستاره‌ای چهار گانه واقع در صورت فلکی "شلیاق(چنگ رومی)" که با طی هر 12 روز قدر آن بین 3و4 نوسان می‌کند.
Beta - Lyrae , β - Lyr
بتا – خرس ، منکب الفرس ستاره‌ای متغیر و سرخ رنگ ، واقع در صورت فلکی "فرس اعظم (اسب بالدار) ، با قدر ظاهری 6/2.
Beta- pegasi , Seheat, Minkib , β- peg
بتا – قنطورس بطن القنطورس
Beta – Centauni , β - Cen
بتا – قیفاووس ستاره‌ای دو گانه واقع در صورت فلکی "قیفاووس" با قدرهای 3و 8 و جدایی 14.
Beta - Cephei , β - Cep
بتا – دب اکبر مرزم
Beta - Cephei , β - Cep
بتا – میزان ، کفه شمالی ، زبانی شمالی ستاره‌ای دو گانه با قدر ظاهری 9/2 و 6 واقع در صورت فلکی "میزان (ترازو)".
Beta – Librae , kiffa Borealis , Zubenes chmali , β- lib
بتلجیوس آلفا – شکارچی
Betelgeuse , α- Ori
بروکز 1911 ستاره‌ای دنباله دارد که در سال 1886 م. با عبور از نزدیک مشتری تحت تاثیر گرانش عظیم این سیاره ، دوره تناوب خود را از 29 سال به حدود 7 سال باشد.
Brooks 1911
بزبان – عیوق ، آلفا – ارابه رانپنجمین ستاره درخشان آسمان با قدر ظاهری 2/0 و درخشش 150 برابر خورشید.
Capella , α- Aur
بزغاسگان مثلث کوچکی متشکل از سه ستاره در نزدیکی صورت فلکی ارابه ران (هعمسک الاعنه).
Kids
بطن القنطورسستاره‌ای با قدر ظاهری 9/0 واقع در صورت فلکی "قنطورس".
Agena , β - Cen
بیلا ستاره‌ای دنباله دار که در سالهای 1806 ، 1826 ، 1832 ، 18946 ، 1852 م. از نزدیکی زمین عبور کرد و پس از آن هرگز دیده نشد.
Biela
img/daneshnameh_up/6/6c/khosheP.JPGپروین خوشه ستاره‌ای باز واقع در صورت فلکی "ثور (گاو)" که هفت ستاره‌ای آن ، به خواهران هفتگانه "اطلس" قهرمانه اساطیری معروفند، با چشم غیر مسلح قابل تشخیص است. اعراب این مجموعه را ثریا نامیده‌اند. این خوشه با تلسکوپ به صورت توده‌ای انبوه ، شامل صدها ستاره به چشم می‌آید.
Pleiades
پسای – دلو ستاره‌ای دو گانه واقع در صورت فلکی "دلو (آبریز)" با قدرهای 4و 89 و جدایی 50
Bsi-Aquarii , ψ-Aqr
پلیون یکی از اعضای "خوشه پروین" که ستاره‌ای لایه دار است. نام اساطیری پلیون ما در (پلیادها) و دختر "اقیانوس (Ocean)" و "تتیس" ، بر روی این ستاره گذاشته شده است.
pleione
تتا – نهر ستاره‌ای با قدر ظاهری 1/3 واقع در صورت فلکی "نهر (جوی)" که بعضا "آخر النهر" نیز نامیده شده است.
Theta-Eridani , θ. Eri
img/daneshnameh_up/7/7f/250px-Ursa_major_star_name.JPGجدی – آلفا – دب اصغر
ستاره قطبی ، ستاره شمالی بولاریس
ستاره دو گانه‌ای با قدر ظاهری 1/2 واقع در انتهای صورت فلکی "دب اصغر" این ستاره با فاصله‌ای بسیار اندک ، کمتر از یک درجه ، از محل تلاقی امتداد محور حرکت وضعی زمین با کره فرضی آسمان قرار دارد. از این رو به هنگام حرکت ظاهری و همیشگی سایر ستارگان ، همواره در نقطه‌ای ثابت در آسمان مشاهده می‌شود. جدی در ساعات شب ، بهترین راهنمای طبیعی جهت تعیین شمالی جغرافیایی است و عرض جغرافیایی هر منطقه از نیمکره شمالی زمین با کمک ستاره "جدی" قابل محاسبه است.
Polestar , Polaris , Northstar , α-UMi

تقدیم به همه دوستداران نجومتعداد بازدید ها: 209573