ارتش


در حال حاضر ، ارتش به طور دقیق به واحدهایی از نیروهای زمینی گفته می‌شود که در مأموریتهای استراتژیک با اتخاذ تاکتیکهای گوناگون و با اجرای مانوورهای مناسب به همراه واحدهایی از نیروهای دریایی و هوایی به انجام دادن مأموریتی خاص می‌پردازد.

نگاه اجمالی

اگر در گذشته نیروهای نظامی تنها اتکا و ابزار حکومتها برای تکیه زدن بر اریکه قدرت بودند و بدون وجود و حمایت نظامیان دسترسی به قدرت امکانپذیر نبود و حکومتهای فردی از نوع خوب آن یعنی سلطنتی و از نوع بد آن یعنی استبدادی و حکومتهای جمعی اریستوکراسی و اولیگارشی همگی با حمایت نیروهای وفادار ارتش می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند.


انواع ارتش‌هاارتش ملی

به ارتشی اطلاق می‌شود که از طریق سربازگیری از شهروندان جامعه نیروهای خود را سازماندهی می‌کند. در تاریخ گذشته اروپا ، ارتش شهرهای باستانی ارتش ملی بودند که نیروهایشان به طور انحصاری از زحمتکشان و افراد زیردست یا بردگان تأمین می‌شد. هویت این ارتش بطور متناوب بین ارتش حرفه‌ای دائمی ملی ( اسپارتها ) و چریکهای ملی در نوسان بود، بدین معنی که پس از اتمام جنگ و رفع خطر افراد و نیروهای نظامی به کار اولیه خود می پرداختند.

در دوران ما واژه ارتش ملی از زمانی معمول گردید که بطور موقت و انتخابی به نام دولت یا پادشاه سربازگیری از شهروندان آغاز شد. بطور کلی ارتش ملی از زمان انقلاب کبیر فرانسه که امر سربازگیری اجباری شد، پایه گذاری گردید و بعدها دو جنگ جهانی بصورت ارتش توده‌ای در آمد.

ارتش فئودال

این ارتش به دستور پادشاهان و تیولداران محلی از گروههای کوچک رعایا تشکیل می‌شد. این ارتش به رهبری نمایندگان طبقات ممتاز و زمینداران بزرگ اداره می‌شد، ولی به علت نداشتن نظم و تمرین دائمی و تشکیلاتی انجام کامل نداشت. نمونه این ارتش در دوران مسیحیت قرون وسطی در غرب و نمونه‌های دیگر آن در دیگر جوامع و تمدنها دیده شده است. برای مثال در شرق و شرق دور از زمان پیدایش تاریخ آنها تا عصر میجی در ژاپن این ارتش حضور فعال داشته است.

ارتش دائمی

در دوران قرون وسطی نظم و ترتیب نظامی ، مذهبی غربی حالتی استثنایی داشت که نیروهای فئودالیته را متعهد و ملزم به تشکیل ارتش دائمی و همیشگی کرد. تأیید و گسترش اقتدار پادشاهان بزرگ و جمهوریهای کوچک شهری ، مانند جمهوری و نیز فلورانس ، تکامل فنی ابزار و ادوات جنگی و ظهور دولتهای بزرگ رقیب ، برپایی ارتش دائمی را ضروری می‌نمود. ارتش دائمی در قرن پانزدهم و شانزدهم در اروپا تشکیل شد. این ارتش مجهز به سلاحهای ویژه ، پیاده ‌نظام ، سواره نظام و توپخانه بود و اجازه اجرای طرحها یا سیاستهای نظامی خود را از مقامات عالی دریافت کرده بود.

ارتش حرفه‌ای

ارتش حرفه‌ای از سربازان ثابت و افسران رسمی ارتش که با قرارداد استخدامی در مدت معین و مشخصی بکار گرفته می‌شوند، تشکیل می‌شود. این ارتش از ملیتهای گوناگون داخلی یا خارجی یا مختلط شکل می‌گیرد. ریشه ارتشهای دائمی اروپایی از قرن نوزدهم تاکنون بکارگیری سربازان حرفه‌ای پایه‌گذاری شده‌اند.

تقسیمات ارتش در دوران معاصر

*نیروی هوایی کشورهای هم پیمان ، مانند کشورهای اروپای غربی که منافع مشترک آنان ایجاب می‌کند بطور مشترک به امنیت کشورهای هم پیمان هم توجه داشته باشند، باید آنقدر قوی باشد که امنیت کل اروپا تضمین گردد.


  • نیروی هوایی برخی از کشورهای اروپایی که دارای کشورهای مستعمره یا مشترک المنافعی هستند که خارج از محدوده مرزهای اصلی آنهاست، باید بتواند در صورت لزوم به مداخلات سریع در خارج از مرزهای میهن اسلامی بپردازد.

  • برای حفظ صلح و منافع کل جامعه باید ماموریتهای گوناگونی که بر عهده نیروی هوایی گذارده می‌شود با کمال دقت و هوشیاری اجراشود.

مباحث مرتبط با عنوانتعداد بازدید ها: 46709