ابوالفضل صاعدی حسین


ابوالفضل صاعدی حسین
«وفات 511 ق / 1117 م»

ابوالفضل صاعدی حسین بن حسن بن اسماعیل بن صاعد ، منصب قضاوت داشت و حدیث را همراه برادرش ابوبکر آموخت. از ابوالحسن عبدالغافر و ابن مسرور و نیایش: ابوالحسن اسماعیل صاعدی و گروهی دیگر از فقیهان و محدثان، حدیث فرا گرفت. سمعانی او را از استادان إA


تعداد بازدید ها: 4790