ابوالحسین احمد دیلمی


ابوالحسین احمد دیلمی

«وفات 387 ق / 997 م

ابوالحسین احمد دیلمی نیز از جمله پسران متعدد عضدالدوله بود که حکومت اهواز داشت. با مرگ عضدالدوله و نزاعی که بین برادران بر سر جانشینی پدر درگرفت، امارت وی نخست معروض شرف الدوله و پس از وی بهاءالدوله دیلمی شد. از حوادث ایام این شاهزاده دیلمی اطلاعات زیادی در تاریخ به ثبت نرسیده است.


تعداد بازدید ها: 6433