آیا درخواست کارهای خارق العاده شرک است؟


هر پدیده ای طبق قانون «علت و معلول» برای خود علتی دارد که وجود آن بدون آن علت، امکان‌پذیر نیست، در نتیجه هیچ پدیده ای در جهان بدون علت نمی باشد. کرامات و معجزات اولیاء و پیامبران نیز بدون علت نیست. نکته مهم این است که این پدیده ها علت مادی و طبیعی ندارند و این غیر از این است که بگوئیم برای آنها علتی نیست.
اگر عصای موسی به افعی تبدیل می شود، و مردگان توسط مسیح زنده می شوند و ماه توسط پیامبر به دو نیم می گردد و سنگ ریزه ها در دست رسول خدا تسبیح می‌گویند و … هیچ کدام بدون علت نیست، چیزی که هست در این موارد علت طبیعی و یا علت شناخت شده مادی، در کار نیست نه اینکه اساسا علتی ندارد. گاهی تصوری می شود که درخواست کارهای طبیعی از انسان شرک نیست ولی درخواست کارهای خارق العاده شرک است، اکنون این نظر را بررسی می کنیم.
قرآن مواردی را یادآور می شود که در آن از پیامبران یا افراد دیگر یک رشته کارهای خارق العاده ای درخواست شده است که از حدود قوانین طبیعی و مادی بیرون می باشند. مانند درخواست قوم موسی برای آب که از طرف قرآن مذموم شناخته نشده است:
«واوحینا الی موسی از استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر»
ممکن است گفته شود در خواست خارق العاده از زنده اشکالی ندارد ولی سخن در درخواست از مرده است. ولی پاسخ آن روشن است که حیات و مرگ در تاثیر می تواند فرق می کند نه در توحید و شرک.

منبع: آیین وهابیت؛ جعفر سبحانی

تعداد بازدید ها: 10381