آمادگی برای آموختن هنر ذن


ذهن شما همانند یک فنجان پر از عقاید و محفوظات فکری خودتان است پس چگونه می توان ذن را بدون اینکه شما در ابتدا فنجان ذهنتان را خالی می کنید برایتان تشریح کرد؟
شما باید ذهنتان را از دانسته ها و عادات قدیمی پاک نمایید و برای کسب اطلاعات جدید جا داشته باشید و این اولین درس شما می باشد.
شما شیوه های مختلفی از هنرهای رزمی را فرا گیرید و از بین تمامی آنها ، حرکاتی را که به نظرتان مفیدتر می نمایند ، گلچین کنید . مثلا بروس لی : اگر چه جزو بهترین هنرمندان رزمی عصر خود به شمار می رفت، با این حال او همیشه در حال فراگیری بود و به طور مدام در مسیر تحولات و حصول پیشرفت های لاینقطعی قرار داشت. او واقعا فنجان خود را تا حد کمال توسعه بخشیده بود بلکه ذهن خود را نیز از طریق ذن صیقل داده بود.
بعضی از اساتید هنرهای رزمی با داشتن تجربه ، با این حال بعضی مواقع در برابر یک ایده و فن جدید از خود بی تابی و شوق نشان می دهند ولی وقتی احساس بی صبری در مقابل یک فن و یا عملی دارند و با اطمینان از خود برخوردی جزمی ارائه می دهند اولین درس هنرهای رزمی را به خاطر می‌آورند و در آن لحظه سعی در خالی نمودن فنجان (ذهن) خود و باز کردن جایی برای جذب روشها و ایده های جدید می نمایند.
این اولین درس واقعی شما از ذن در زندگی و هنرهای رزمی و این مفهوم واقعی ذن است.تعداد بازدید ها: 9737