آب و هوای جنگلهای برگریز انگلیس


آب و هوای جنگلهای برگریز انگلیس


img/daneshnameh_up/3/3b/abenglis.jpg
زمینهای جنگلی و سال جنگل

این نمودار نشان دهنده تغییرات دما
و ریزش باران در طول یکسال
در یک جنگل برگریز
بریتانیا است.جنگلهای برگریز بریتانیا در آب و هوای معتدل و مرطوب رشد می کنند و درختان آنها تاثیرات متفاوتی بر میزان نوری که به زمین می رسد دارند . در مقایسه ، جنگلهای کاج اغلب در نواحی سرد رشد می کنند و برگهای همیشه سبزشان سایه ای سالانه به روی زمین جنگل می گسترانند.تعداد بازدید ها: 20735