‎‎‎‎‎لیناریت


img/daneshnameh_up/a/a9/Linarite.jpg
لیناریت - بلورهای ایدیومرف (تا 10 میلیمتر) آبی تیره که روی کوارتز و لیمونیت رشدنموده است
لیناریت (Linarite)
PbCu(OH)2 SO4
سیستم تبلور
کامل
شکستگی
نیمه شفاف
نوع سختی
( بلوری - آگرگات دانه ای و اسفنجی (کف مانند
اشکال ظاهری
.دراسیدکلریدریک و نیتریک غلیظ حل میشود
CuO=19.85% PbO=55.68% SO3=19.97% H2O=4.5%
ترکیب شیمیایی
رنگ کانی
آبی روشن
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
منشورهای شیاردار- پهن و کوتاه
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.در اسپانیا گرفته شده است Linares از نام محل اکتشاف آن
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-2.55.35.5


منبعتعداد بازدید ها: 6372