یک جسم شناور هم وزن خودش آب را جابجا می کند


قطعه چوب کوچکی را داخل ظرف خشک بزرگی گذاشته و وزن کنید . برای این کار می توانید از خط کش چوبی بعنوان ترازو استفاده کنید . اکنون قطعه چوب را بردارید و ظرف کوچکی را به جای آن داخل ظرف بزرگ اولیه قرار دهید . ظرف کوچک را تا لبه پر از آب کنید و قطعه چوب را به آرامی داخل آب آن رها کنید . مدتی صبر کنید تا ریختن آب از ظرف کوچک به درون ظرف بزرگ قطع شود . سپس ظرف کوچک همراه با چوب داخل آن را با احتیاط بردارید و ظرف بزرگ با آب ریخته شده داخل آن را بوسیله ترازوی قبلی وزن کنید .
img/daneshnameh_up/b/b7/pp36.jpg

مشاهده خواهید کرد که :

وزن آب ظرف بزرگ با وزن چوب برابر است .

توضیح :

یک جسم شناور ، آب هم وزن خوش را جا به جا می کند . یک قایق به این دلیل در سطح آب شناور می ماند که وزن آبی را که جا به جا می کند به اندازه وزن خود قایق است.

تعداد بازدید ها: 12196