یمین الدوله


یمین الدوله

«421- 389 ق / 1030 - 999 م»

از القاب سلطان محمود غزنوی که القادر بالله، خلیفه بغداد، منشور امارت خراسان را همراه با این لقب برای محمود فرستاد.

نگاه کنید به محمود غزنوی.

تعداد بازدید ها: 8649