گوی و جاذبه «سرگرمی فیزیک»


انیمیشن زیرحرکت و سقوط یک گوی رار تحت تاثیر نیروی جاذبه نشان می دهد. با کلیک چپ موس توپ را گرفته، پس از بالا بردن، گوی را رها کنید. میتوانید توپ را با کلیک چپ موس گرفته پس از حرکت دادن آن به جهات دلخواه، دکمه را اها کنید تا انواع مختلف حرکت پرتابی را مشاهده کنید.تعداد بازدید ها: 14080