گل آذین


گل آذین


  • آیا گل آذین نامحدود است و یا محدود ؟
  • آیا گلها به صورت منفرد هستند؟
  • آیا گل آذین سنبله ، خوشه ، دیهیم ، چتر ، کلاپرک (کاپیتول) و یا پانیکول می باشد؟
  • آیا دارای براکته (برگی که در قاعده ساقه گل دهنده وجود دارد) یا بدون براکته می باشد؟

تعداد بازدید ها: 33824