گلپوشها


گلپوشها


 • آیا همه آنها یک شکل هستند یا متمایز به دو حلقه داخلی و خارجی شده اند.
  • در قسمت خارج
کاسبرگها که سبز رنگ هستند
  • در قسمت داخل
گلبرگها که رنگی می باشند
 • اگر متمایزند، ابتدا به شماره 9 و سپس به شماره 10 رجوع کنید.
 • اگر همه شبیه هستند آیا
  • الف) همه کاسبرگ مانند (سبز رنگ و شبیه به کاسبرگ) هستند؛
  • ب) همه گلبرگ مانند (رنگی و شبیه به گلبرگ) هستند؛
 • اگر از نوع الف هستند ، به شماره 9 رجوع کنید و آنها را کاسه گل در نظر بگیرید و شماره 10 را حذف کنید.
 • اگر از نوع ب باشند، به شماره 10 رجوع کرده و آنها را جام گل در نظر بگیرید و شماره 9 را حذف کنید.

تعداد بازدید ها: 5645