گزارش


گزارش گروه علمی خلاقیت و فن آوری از تاریخ
بخش دانشنامه
بررسی کارشناسی
قابل قبول
ویرایش جزئی
ویرایش کلی
حذف شده
مقالات جدید
مقالات هفته بعد
kjfkfjhf
بخش انجمن
موضوع جدید
پاسخها
پیام در صف
تعداد کل ارسالها
مراجعان
کاربران فعال
jkgfgs

گزارش گروه مذهبی از تاریخ 26/6/84 تا 1/7/84
مراجعان
443
موضوعات جدید
9
تعداد پیام های در صف
11
تعداد اعضای فعال در انجمن
4 مورد ناشناس -محمدرضا قدوسی -
حسین غراب-سمیه یاری -حسین خادم-
خدیجه جفاکش -امیر حسین میر ابوطالبی
تعداد سئوالهای پاسخ داده شده
11
متن های ویرایش شده
کلی
31
جزئی
66
صفحات قابل قبول
75

تعداد بازدید ها: 7381