گرینوکیت


img/daneshnameh_up/c/ca/Greenockite.jpg
گرینوکیت - بلور (3 میلیمتر) توسعه یافته روی کوارتز
گرینوکیت (Greenockite)
CdS
سیستم تبلور
/ناقص- مطابق با سطح /1010
الماسی - چرب
شکستگی
شکننده
نوع سختی
بلور کمیاب - اگرگات
اشکال ظاهری
تقریباََ کمیاب ; بریتانیای کبیر ، امریکا ، بولیوی و روسیه
. HNO3 محلول در
ترکیب شیمیایی
زرد - نارنجی تا قرمز
رنگ کانی
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ثانوی
منشا تشکیل
شکل بلورها
.گاه به عنوان سنگ ظریف تزئینی به کار می رود
محل پیدایش
سایر مشخصات
.مشتق شده است Greenock از نام لرد
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
33.54.95


منبعتعداد بازدید ها: 6918